Kontakt

Obecní úřad Kuňovice
Kuňovice 7
257 65 Kuňovice
Telefon : 725 021 666

Informace dle zákona

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1* Oficiální název:
Obec Kuňovice

2* Důvod a způsob založení

Obec Kuňovice vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Kuňovice je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Kuňovice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3* Organizační struktura:

Organizační schéma
Starosta
Zastupitelstvo

Kontrolní výbor

Finanční výbor

4* Kontaktní spojení
poštovní adresa:
Kuňovice 7
257 65 Kuňovice

* Úřední hodiny:
pátek 19:00- 20:00

* Telefonní čísla
mobil: 725 021 666

* Adresa internetové stránky
oficiální: www.obeckunovice.cz

* Adresa e-podatelny
oficiální: podatelna(zavinac)obeckunovice.cz

* Další elektronické adresy
oficiální: kunovice.bn(zavinac)seznam.cz

5* Bankovní spojení:
Číslo účtu: 32523-121, kód banky: 0100

6* Identifikační číslo:
00473553

7* Daňové identifikační číslo:
XXX

8* Dokumenty:

ROZPOČET

9* Žádosti o informace

Žádost o informaci lze podat

    * ústně

na úřadě obece Kuňovice, 257 65 Kuňovice v úředních dnech a hodinách

Úřední hodiny:

pátek 19:00- 20:00

 

  * písemně

na adrese Obec Kuňovice, 257 65 Kuňovice

 

    * elektronicky

na email: podatelna(zavináč)obeckunovice.cz

 

Informace se zveřejňují těmito způsoby

* na úřední desce městyse

* na internetu

 

Další info

* Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

* Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec.

* Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

* Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.

10* Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

* osobně na úřadě obece Kuňovice, 257 65 Kuňovice v úředních dnech a hodinách

Úřední hodiny:

pátek 19:00- 20:00

* písemně

na adresu Obec Kuňovice, 257 65 Kuňovice

 

* Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

* Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.

* Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

* Písemná žádost je doručena obci Kuňovice, kde je zaevidována a postoupena pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, kdy byla zaevidována.

* Z podání musí být zřejmé

o kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);

o jaká informace je požadována;

o kterému povinnému subjektu je určena (Obec Kuňovice)

* Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.

* V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, žadatel bude ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

* V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

 

Další info:

Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.

řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy – externi odkaz

11* Opravné prostředky
Informace není momentálně k dispozici

12* Formuláře
Informace není momentálně k dispozici

13* Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat obec Kuňovice nebo pověřený úřad MěÚ Vlašim

řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy – externí odkaz

14* Nejdůležitějsí předpisy

Obecní vyhlášky

Přehled nejdůležitějších předpisů

* Ústava České republiky

* Listina základních práv a svobod

* zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

* zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

* zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

* zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

* zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

* zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

* zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

* zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

* zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

* zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

* zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

* Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

* nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

* zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

* zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

* zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

* zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

* zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon

* Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)

* zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

* zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

* zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

* zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

* zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

* zákoník práce č. 262/2006 Sb.

15* Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

16* Licenční smlouvy
Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17* Výroční zprávy za rok 2007 – 2008

* počet podaných žádostí o informace – 0

* počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0

* opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0

* výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – 0

* další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. – občanům jsou poskytovány běžné informace prostředníctvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě

18* Zpracování osobních údajů
Informace není momentálně k dispozici

19* Registry
Informace není momentálně k dispozici

20* Informace o obecním informačním systému
Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.

21* Informace o územním plánu
Informace není momentálně k dispozici